BRUGERBETINGELSER FOR SÆSON 2021/2022

 

PROFILOPRETTELSE
For at kunne tilmelde sig hold, events mm. skal man oprette en personlig profil. Profilen indeholder den pågældende persons oplysninger. Både voksne og børn skal have deres egen profil.

 

FAMILIEMEDLEMSFUNKTIONEN
Denne funktion på hjemmesiden giver den fordel, at alle familiemedlemmer samles på et og samme login med fælles brugernavn og password.
Én profil betragtes som hovedkonto, og der kan herefter oprettes familiemedlemsprofiler til denne. Under “min profil” kan du trykke på “tilføj familiemedlem” og oprette hver enkelt profil i familien. Det påhviler medlemmet at vedligeholde sine oplysninger i profilen på hjemmesiden, således at denne kan modtage og respondere på information fra bestyrelsen og instruktørerne.

 

MEDLEMSKONTINGENT
For at blive medlem af foreningen skal man, udover betaling af kontingent for de enkelte hold, også betale et medlemskontingent. Det opkræves én gang pr. sæson og koster kr. 220,00 uanset, hvornår på året et medlem optages. Medlemskontingent dækker bl.a. administrationsomkostninger, prøvetimer, forplejning ved generalforsamlingen og favorable priser ved arrangementerne. Medlemskontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

 

KONTINGENTPRISER
Kontingentpriser for holdene fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med planlægningen af den enkelte sæson. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Flg. faktorer ligger til grund for fastsættelsen af kontingentet for de enkelte hold: holdets type, varighed, antal træningstimer i sæsonen, antallet af undervisere på det enkelte hold samt instruktørernes kompetencer og anciennitet.

Kontingentet for det enkelte hold oplyses under ”Tilmelding” på hjemmesiden.

Kontingentet nedsættes procentvis i løbet af sæsonen.

 

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der tilbydes forhåndstilmelding til vintersæsonen til medlemmer fra senest afsluttede vinter- samt sommersæson.
Der betales kontingent for hold samt medlemskontingent ved tilmelding. På opvisningshold opkræves der dragtpenge i løbet af sæsonen via EVENT.

September måned er prøvemåned på alle ordinære hold. Deltagelse på hold forudsætter, at man er tilmeldt. Ved skriftlig udmeldelse fra ordinære hold inden 1. oktober tilbagebetales kontingent for holdet, fratrukket medlemskontingent pålydende kr. 220,00 samt eventuelt udløste rabatter. Beløbet refunderes til din bankkonto, hvorfor denne skal oplyses sammen med den skriftlige udmeldelse.

Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingent ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Er der betalt dragtpenge, vil disse blive tilbagebetalt, såfremt dragterne ikke er bestilt endnu.

På et udtaget hold bortfalder prøvemåneden, idet fortræninger i august fungerer som prøvegange.

Ved tilmelding efter 1. oktober gives der én prøveundervisningsgang, hvorefter tilmeldingen er bindende. Har man deltaget én gang uden tilmelding, gælder den også som én prøveundervisningsgang.

Al udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren på mail: lif.gymnastik@gmail.com
Det er ikke tilstrækkeligt at meddele instruktøren på holdet, at man stopper.

Deltagelse på hold registreres elektronisk. Hvis et medlem ikke har deltaget i 3 på hinanden følgende gange uden, at der er givet besked herom til instruktøren, kan man uden varsel blive afmeldt. Bestyrelsen anviser pladsen til en anden. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.

På udvalgte hold, kan betaling vælges i rater. Den første forfalder ved tilmelding. 2. rate forfalder 1. oktober, 3. rate forfalder 1. december og 4. rate forfalder 1. februar.
Ved valg af ratebetaling accepteres automatisk træk af raterne på betalingskortet. Ved udmeldelse senere end 1. oktober skal de resterende rater stadig betales!

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent rettidigt, kan medlemmet ikke deltage i foreningens aktiviteter. Medlemmer, der er i restance ved afslutning af sæsonen, slettes som medlem. Retten til forhåndstilmelding bortfalder, og tilmelding til nye hold kan kun ske efter restancen er betalt.

 

RABATTER
Flerholdsrabat 20%: opnås ved tilmelding af den samme person til flere hold. Rabatten ydes fra personens 2. tilmelding og rabatten fratrækkes den oplyste holdpris ved betaling. Der ydes ikke rabat på det hold personen først er tilmeldt.

Seniorrabat 25%: rabatten fratrækkes den oplyste holdpris ved betaling. Såfremt der ikke ydes rabat ved enkelte hold, vil dette fremgå i holdteksten. Rabatten gælder for personer på 65 år og derover.

Der ydes ingen rabatter i sommersæsonen.

Såfremt man afmelder sig et eller flere hold, der har udløst rabat, vil man blive opkrævet fuld pris for det/de hold man fortsætter på. Retten til rabat bortfalder, hvis profilen ikke er opdateret ved tilmelding. Vedligeholdelse af oplysninger gælder også betalingskortoplysninger ved skift af kort.

 

VENTELISTER
På udvalgte hold er der mulighed for at blive opskrevet på venteliste. Såfremt der opstår plads på det ønskede hold, gives der automatisk besked til den første på ventelisten. Bliver henvendelsen ikke besvaret indenfor den oplyste tid (48 timer), går pladsen videre til den næste på listen, og din ventelisteplads forsvinder. Der oprettes ikke ventelister i sommersæsonen.

 

ALDERSKRAV
Der gælder følgende krav om alderen i holdbeskrivelsen:

Vintersæson 2021/2022

Sommersæson 2022

 

FERIE OG LUKKEDAGE
Der er som udgangspunkt ingen undervisning i følgende perioder:

Der er lukket på skolerne og i hallerne i forbindelse med helligdage. Der kan være enkelte undtagelser. Der kan forekomme aflysninger i løbet af sæsonen pga. skolearrangementer, eksamener og valg m.m. Ved aflysninger udover to gange, bestræber vi os på at tilbyde erstatningsundervisning på et senere tidspunkt, så vidt det er muligt.

 

SÆRLIGT TILRETTELAGTE UNDERVISNINGSFORLØB
Foreningen kan undertiden udbyde særlige undervisningsforløb, der tilrettelæges og varetages af specialuddannede undervisere. Forløbenes varighed vil afhænge af indhold og målgruppe. Prisen for et særligt tilrettelagt forløb fastsættes fra gang til gang.

 

FORBEHOLD FOR CORONA-NEDLUKNING
Foreningen er underlagt de til enhver tid udstukne regler og restriktioner ift. forebyggelse af COVID-19 smitte. Der kan i den forbindelse forekomme akut regulering af deltagerantal og/eller hel eller delvis nedlukning af aktiviteter. Bestyrelsen vil i sådanne tilfælde tage stilling til, om der tilbagebetales kontingent, eller det er muligt at erstatte evt. manglende træningstimer på et senere tidspunkt.